หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

นายเจษฎา กาพย์ไชย ข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

Author by 10/04/15No Comments »

    นายเจษฏา      นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอผลงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี .. 2557 โดยนายเจษฎา กาพย์ไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี .. 2557 ในกลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ มีผลงานดีเด่นหลายด้านที่เป็นที่ยอมรับ และโดดเด่น ได้แก่

1) ส่งเสริมเกษตรกร ให้รวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

2) พัฒนาการตลาด และเครือข่ายการ ตลาดให้กับเกษตรกร ได้แก่ ตลาดพืชปลอด สารพิษ, ตลาดเกษตรกรประจำจังหวัด, ตลาดชุมชน และตลาดจากการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า

3) จัดงานมหกรรมการเกษตร เพื่อส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ งานมหกรรมมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ และ งานมหกรรม 9 ปี วิสาหกิจชุมชน

4) ทำงานวิจัยระดับท้องนาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร หลังประสบภาวะอุทกภัย

6) ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร จนได้รับรางวัลจากการประกวด หลากหลายสาขา ประเภท ในระดับจังหวัด เขต และระดับชาติ

นายเจษฎา กาพย์ไชย ในฐานะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบ ประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ ทั้งนี้ได้นำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน อาทิ การทำงานโดยสร้างการมีส่วนร่วม สร้างหุ้นส่วนและบูรณาการทุกภาคส่วน, การแก้ปัญหาการเกษตรจากจุดเล็กก่อนจะขยายผลสู่จุดใหญ่ และทำงานด้วยความเพียร ความใส่ใจ ติดตามต่อเนื่อง โดยไม่ละทิ้งเกษตรกรส่งผลให้ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างแท้จริง มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ประวัติโดยสังเขปของนายเจษฎา กาพย์ไชย เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2518 เป็นบุตร คนโตของ นายนิกร และนางพิมพา กาพย์ไชย ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 69  ม.5 ต.ดอนเปา อ.แม่วางจ.เชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอารักขาพืช(โรคพืชวิทยา) และระดับปริญญาโท สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีคติประจำตัวในการทำงานคือ “กล้าคิด กล้าพูด การทำ กล้ารับผิดชอบ”

ทั้งนี้นายเจษฎา กาพย์ไชย ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมกับบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2558 ณ ตึก สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร.