หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

น่านเปิดตลาด ประชารัฐเพื่อชุมชน

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180       สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เปิดตลาดประชารัฐตามโครงการ “ตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตาม นโยบายรัฐบาล โดยมี ธกส.จังหวัดน่าน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดงาน ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมี นายโสภณ ไพศาลโรจนรัตน์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดน่าน นายภูษิต ขจรวานิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมเปิดงาน

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่าย เป็นสินค้าจากเกษตรกรในชุมชน/หมู่บ้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์พืชผักปลอดสารพิษ สินค้าโอท็อป ข้าวสาร ไข่ไก่ กาแฟสด และอื่นๆ มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดให้เกิดการพัฒนาและบริหารชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน” ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2561

ซึ่ง ธกส.จังหวัดน่าน ได้ร่วมจัดตลาดประชารัฐเป็นกลไกการเชื่อมโยงการผลิตและการ ตลาดสินค้าของ ชุมชน เน้นเพิ่มช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกร ชุมชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการดำเนินธุรกิจชุมชนผ่านแนวทางการขับเคลื่อน ตลาดประชารัฐ ตั้งแต่การรวบรวม การแปรรูป การรับรองคุณภาพและการจัดจำหน่ายภายในประเทศ.