หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

น้ำหมักฮอร์โมนไข่ “ทางเลือกใหม่ช่วยลดต้นทุนการผลิตการเกษตร”

Author by 20/03/15No Comments »

IMG_1119       สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการส่งมอบสถานีต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้กับชุมชนบ้านโรงวัว .สันป่าตอง .เชียงใหม่ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อปูแนวทางพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองในการร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการพลังงานทดแทน และในปี 2558 สถาบันฯ พร้อมสานต่อโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน

สถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่สถาบันฯส่งมอบให้กับชุมชนบ้านโรงวัว ตั้งอยู่ที่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด หมู่บ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยนำก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากมูลไก่ของฟาร์ม มาผ่านกระบวนการของเทคโนโลยี Water Scrubbing หรือแบบวิธีดูดซึมด้วยน้ำที่ความดัน 4 บาร์ สามารถผลิต CBG ได้ถึง 420 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 153,300 กิโลกรัมต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิต 12 บาทต่อกิโลกรัม สามารถมาทดแทนก๊าซหุงต้มได้ คิดเป็นมูลค่าถึง 4 ล้านบาทต่อปี (คิดที่ราคา LPG 26.33 บาทต่อกิโลกรัม,กรมการค้าภายใน , มกราคม 2558 )

รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการส่งมอบสถานีต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้ชุมชนบ้านโรงวัว ในปี 2557 และได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน แต่ยังคงประสบปัญหาเรื่องถังก๊าซ CBG ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนภายในชุมชน ด้วยต้นทุนของราคาถังที่ค่อนข้างสูงและบรรจุก๊าชได้น้อย สถาบันฯ จึงจัดทำโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งก๊าซแรงดันต่ำที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงกว่า โดยขณะนี้กำลังดำเนินเรื่องขอทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป                               ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) ได้วางเป้าหมายเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน เป็นการออกแบบและสร้างระบบส่งก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) ที่มีความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมและมาตรฐานการวางท่อก๊าซ เป็นการเสริมความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีของระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid)  และใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนเป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน และลดปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสถาบันฯ ได้วางแผนในการวางระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) ให้แก่ชุมชนบ้านโรงวัวให้ครอบคลุมมากกว่า 100 หลังคาเรือน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ก๊าซไบโอมีเทนได้อย่างทั่วถึง และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป.