หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

บริษัท ซันสวีท พร้อมบริษัทในเครือเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.

Author by 15/10/14No Comments »

  มอบของ copy        บริษัท ซันสวีท จำกัด พร้อมด้วย บริษัทในเครือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยมี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด  เปิดเผยว่า “ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณ์ฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมการเยี่ยมชม ได้แก่ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด, เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด, บริษัทโซสวีท จำกัด, บริษัท ซันสวีท, บริษัทพูนทรัพย์แคน จำกัด และบริษัทซันสวีทไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐและเอกชนนำกลับไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ หรือ FIN เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหารในภาคเหนือที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้านอาหารในรูปแบบการร่วมวิจัย พัฒนา เพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

ส่วนการดำเนินการของศูนย์ฯ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบบรรจุภัณฑ์ บริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษา การบริการอื่นๆ ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนบริการด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์ ตรวจสอบด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์โดยนำความรู้ จากมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-8232 หรือ E-mail: sensorycmu@gmail.com.