หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

บริษัท ซันสวีท ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกข้าวโพดหวานแบบแม่นยำ

Author by 30/03/16No Comments »

9    จากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนธรรมชาติเสียความสมดุล ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ภาคการเกษตรเกิดภาวะภัยแล้ง และกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเอลนิงโญ่แห้งแล้งในรอบ 20 ปี รัฐบาลจึงได้มีนโยบายต้านภัยแล้งหนึ่งในโครงการก็คือการให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นที่ บริษัท ซันสวีท จำกัด เป็นบริษัทผู้ส่งออกข้าวโพดหวานระดับโลกที่มีจุดยืนในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลกบนพื้นฐานของการทำการเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดหวานที่ได้ควบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลและยั่งยืน

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด เปิดเผยว่า “ทางบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ให้ได้ผลผลิตที่สูง ลดต้นทุนการผลิต เกิดการปลูกข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปี  ดังนั้นจึงได้มีเปิดโครงการ Smart Farm ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555  เป็นต้นมา โดยการดำเนินโครงการจนมาถึงปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯแล้วประมาณ 90 คน อยู่ในพื้นที่รัศมีรอบโรงงาน โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ การนำดินในพื้นที่เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดหวานมาวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน แล้วแนะนำให้เกษตรกรปลูกโดยใช้วิธีการย้ายกล้าเพื่อให้ได้จำนวนต้นต่อไร่มากขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด และวางระบบน้ำหยดในแปลงปลูกข้าวโพดหวานเพื่อให้ต้นข้าวโพดหวานได้รับความชื้นที่เหมาะสม สามารถให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดเป็นวิธีการที่ประหยัดต้นทุนและเป็นการใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วก่อนปลูกต้นรองพื้นด้วยปุ๋ยคอก พร้อมทั้งให้คำแนะนำให้แต่งฝัก และอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง”

รศ.ดร.ชัยยศ  สันติวงษ์  ที่ปรึกษา บริษัท ซันสวีท จำกัด เปิดเผยอีกว่า “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกกันทั่วไปโดยเฉพาะที่ภาคเหนือ ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะทำให้มีเศษวัชพืชเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องทำการเผาเพียงอย่างเดียวเพื่อจะลดเศษวัชพืชเหล่านั้น จึงทำเกิดหมอกควันขึ้นเป็นภาวะของโลกร้อน ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงหาวิธีการแก้ไขด้วยการจัดตั้งโครงการหยุดเผาเรารับซื้อ เพื่อเป็นแรงจูงใจเกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยการรับซื้อซังข้าวโพดจากเกษตรกรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการกระบวนการผลิต เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล” (อ่านต่อฉบับวันที่ 1 เมษายน 2559)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์  รุจิอริยอธิพร