หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

ประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก ส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาคุณภาพ

Author by 11/01/16No Comments »

ข้าวหอมมะลิ              เมื่อเร็วๆนี้ นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2558/59ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวมถึงสหกรณ์การเกษตร ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรส่งข้าวเข้าประกวด 23 รายและ4 รายตามลำดับ

สำหรับการดำเนินการได้ส่งตัวอย่างข้าวทั้งหมดไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกและใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยพ.ศ. 2544 ประกอบการตัดสินผลการตัดสินประเภทกลุ่มเกษตรกรชนะเลิศ กลุ่มอาชีพทำนาต.ดงเจนอ.ภูกามยาว เงินรางวัล 6,000 บาทรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว เงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2กลุ่มข้าวพันธุ์ดี ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยาเงินรางวัล 4000 บาท

ประเภทรายบุคคลชนะเลิศนายประเสริฐ วงศ์ไชยต.ดงเจน อ.ภูกามยาว เงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายจิรวัฒน์ธนะวงค์ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน เงินรางวัล 4,000 บาทรองชนะเลิศลำดับที่ 2 นายรัตน์ ดวงเต็ม ต.จุน อ.จุน เงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลชมเชย 1 รางวัลนายอุดม อุดติ๊บต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน เงินรางวัล1,000 บาทจังหวัดพะเยาจะจัดส่งตัวอย่างข้าวของผู้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดส่งกระทรวงพาณิชย์เพื่อประกวดในระดับประเทศต่อไป.