หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวเกษตรกรรม

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เน้นมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ

Author by 19/01/16No Comments »

thainews180   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ลดความคิดต่าง เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี เลอเกียรติ สุนทรเกส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงการปฏิบัติงาน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูป และนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูป ซึ่งปัญหาความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากการนำของบุคคลที่มีความเห็นต่าง โดยบุคคลเหล่านี้ ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อภายในชุมชน ทำให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำมาซึ่งความเห็นต่างในสังคม และเกิดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน และกลายเป็นความขัดแย้งระดับชาติ

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ในการปฏิรูปประเทศต่อไป.