หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ประชุมคกก.บริหารและกำกับฯรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

Author by 22/05/15No Comments »

DSC_0037 copy     เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  นายนาวิน  สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 1/2558

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2574/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21 หน่วยงาน โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ในปีงบประมาณ 2557 คณะทำงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  ลุ่มน้ำปิงน้อยและลุ่มน้ำแม่หาด” จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานแบบบูรณาการ ดังนี้

1. ลุ่มน้ำปิงน้อย อำเภอแม่แจ่ม คัดเลือก บ้านผักไผ่ เป็นพื้นที่เป้าหมาย

2. ลุ่มน้ำแม่หาด อำเภออมก๋อย คัดเลือก บ้านจกปก เป็นพื้นที่เป้าหมาย

ซึ่งหน่วยงานร่วมบูรณาการได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และดำเนินกิจกรรมในส่วน ที่รับผิดชอบไปบ้างแล้ว  การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อ พระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำปิงน้อยและลุ่มน้ำแม่หาด” จังหวัดเชียงใหม่ปี 2558

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน”จังหวัดเชียงใหม่ ระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ  โดยคณะทำงานดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องตามแนวพระราชเสาวนีย์ ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดิน สนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อหยุดการทำไร่เลื่อนลอย และลดการใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่เชื่อมโยงกับตลาด มีรายได้เหมาะสมและมีความมั่นคงในอาชีพ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชากรที่อาศัยในพื้นที่สูง ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้นไม้ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากป่า เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรให้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้