หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”มิติใหม่ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Author by 4/01/15No Comments »

วิสาหกิจชุมชน      นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้การผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน แก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร ภัยธรรมชาติและการระบาดของศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนให้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร กระบวนการทำงานจึงเป็นลักษณะแบบสหวิชาคือนำความรู้ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้เกษตรกรได้อยู่ดีมีสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้

การทำหน้าที่ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนั้น ต้องพบปะใกล้ชิดกับเกษตรกรตลอดเวลา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเกิดการยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในระบบงานส่งเสริมและเผยแพร่เพราะได้นำองค์ความรู้/วิชาการ/นวกรรม/เทคโนโลยี ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อให้เกิดความสำเร็จในอาชีพและนำความสำเร็จของเกษตรกรไปขยายผล เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอาชีพเกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงให้ความสำคัญกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งในระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ที่ได้ดำเนินการแล้วคือระบบ MRCF ได้แก่ การจัดทำและใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping ) การประสานงานและให้บริการเกษตรกรด้วยการสื่อสารจากระยะไกล (Remote Sensing ) การทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง(Community Participation) และการทำงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง( Specific Field Service )

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (Smart Officer ) ทุกคนพร้อมที่จะให้บริการและสร้างความประทับใจแก่เกษตรกรผู้ใช้บริการ ตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง.