หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2559″

Author by 24/12/16No Comments »

3          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2559″ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2559″ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะกรรมการจัดงาน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ข้าราชการตุลาการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนชาวไทยภูเขา เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2559 ได้กราบทูลถวายรายงาน การดำเนินงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งในปี พ.ศ.2512 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูง ตลอดระยะเวลา 47 ปีได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคเหนือ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์และสถานี จำนวน 39 แห่ง พร้อมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรและประชาชนได้ 42,742 ครอบครัว ต่อมาปี 2535 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น

การจัดงานโครงการหลวง ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการหลวง กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ การจำหน่ายผลิตผล แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ และสาธิตการประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบจากโครงการหลวง รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ในระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในวโรกาสนี้ได้ประทานพระอนุญาต ให้ผู้เกี่ยวข้องถวายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 8 ราย และได้ประทานพระอนุญาตให้ หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี เข้ารับเงินเพื่อสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง อีกทั้งได้ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ จำนวน 3 ราย คือ กลุ่มเยาวชนโครงการหลวงดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยเย็น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง, ผู้ชนะเลิศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวง ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแปะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ และโรงเรือนพลาสติก Innoplusดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จากนั้น ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานของโครงการหลวงด้านการวิจัยการพัฒนาและการขยายผลอย่างยั่งยืนและร้านค้าภายในบริเวณงานด้วยความสนพระทัยก่อนเสด็จกลับ