หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

พิจารณาออกใบอนุญาตเจาะบาดาลพื้นที่ภัยแล้ง

Author by 24/04/16No Comments »

     เจาะบาดาล     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นเหนือร่วมประชุมใหญ่สมาคมน้ำบาดาลไทยปี 58 ยันหนุนปรับแก้ข้อจำกัดให้ขออนุญาตเจาะบาดาลช่วยชาวบ้านสู้แล้งเต็มอัตราตามนโยบายรัฐยอมรับปีนี้ขอขุดมากเพราะแล้งสุดๆแต่ย้ำไม่กระทบน้ำใต้ดินให้เสียสมดุล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559   นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิรูประบบน้ำบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ในเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2558 ของสมาคมน้ำบาดาลไทย ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศุภผล จริงจิตร นายกสมาคมน้ำบาดาลไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำสมาชิกเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 คนทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมี การเสวนาเรื่องกฏหมายน้ำบาดาลกับผู้ประ กอบ กิจการน้ำบาดาล การถอดบทเรียนจากวิกฤตแล้งกับการใช้น้ำบาดาลที่มีแนวโน้มสูงมาก

ในการนี้ นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ที่ผ่านมา 2 ปีประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันทำให้น้ำในเขื่อนต่างๆมีน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ถือว่ารุนแรงเพราะอากาศร้อนจัดมากขึ้นด้วย ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จัดหาน้ำให้ประชาชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้มีน้ำเพียงพอทำการเกษตรได้ทั่วถึงทั่วประเทศ การหาแหล่งน้ำโดยขุดเจาะน้ำบาดาลช่วยอีกทางหนึ่ง ปีนี้ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 2,922 บ่อไปแล้ว ซึ่งถือว่าขุดเจาะมากกว่าทุกๆปี และยังมีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนก็ยื่นมาช่วย ซึ่งเชื่อว่าจะมีการจัดน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั่วประเทศในปีนี้ เพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้แล้วว่าการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ได้ผ่านพ้นไป จากนั้นภัยแล้งก็จะลดลงจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป      และมีปรากฏการณ์ ลานิญญ่าที่ฝนจะมาเร็วขึ้นด้วย

สำหรับการจัดการเรื่องการขุดเจาะน้ำบาดาลที่หลายฝ่ายเป็นห่วงน้ำใต้ดิน หลังจากที่ขุดเจาะน้ำออกไปใช้จำนวนมากจะเกิดการขาดสมดุลทางธรรมชาตินั้น ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะน้ำใต้ดินขณะนี้มีมากกว่า 1 แสนล้าน ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้น้ำใต้ดินทั่วประเทศนำน้ำขึ้นมาใช้ประมาณ 3 หมื่นล้าน ลบ.ม.ต่อปีเท่านั้น แม้ปีนี้จะมีการใช้กันมากในทุกภาคแต่ยังอยู่ในสมดุล ส่วนปัญหากรณีที่ผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลที่พบปัญหาจำนวนมากคือ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยเกษตรกรและขุดเจาะภายในบ้านเรือนประชาชน โดยติดปัญหาเรื่องข้อกฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ขุดเจาะนั้น เรื่องนี้ได้ผ่อนผัน จากที่คณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตขุดเจาะบาดาลภายใน 90 วัน ก็ได้ลดวันพิจารณาลงมาโดยจากที่ประชุม 1 เดือน 1 ครั้ง ได้ให้ประชุม 4-5 ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาให้ได้ใบอนุญาตเสร็จสิ้นใน 3-7 วันเท่านั้น ดังนั้นจากนี้ไปขอให้ผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลดำเนินการขอใบอนุญาตไปตามกระบวนการขั้นตอนของข้อผ่อนผันเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตกรที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคได้เพียงพอทั่วประเทศ ตอนนี้บ่อบาดาลที่อนุญาตใยส่วนเอกชนมีกว่า 50,000 บ่อ รวมของส่วนราชการต่างๆมีกว่าแสนบ่อ และยังมีบ่อขนาดเล็กที่ใช้น้ำตื้นๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกกว่าแสนบ่อ จากนี้ก็ต้องขึ้นทะเบียนเพื่อทราบปริมาณการใช้น้ำด้วย

ด้านนายศุภผล จริงจิตร นายกสมาคมน้ำบาดาลไทย กล่าวว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลพบขณะนี้คือเห็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านได้รับผลกระทบขาดน้ำทำให้ผลผลิตทางการเกษตรยืนต้นตายจำนวนมาก เมื่อชาวบ้านร้องขอให้ขุดเจาะบาดาลก็ไม่สามารถทำได้ในช่วงสั้นๆเพราะติดที่ใบอนุญาต มีข้อกฏหมายกำหนดจะอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำบาดาลได้ภายใน 90 วัน แต่เมื่อได้รับฟังท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยืนยันจะผ่อนผันและลดเวลาการอนุญาตให้เหลือ 3-7 วันถือว่าพอใจและเชื่อว่าจะช่วยเหลือเกษตกรที่ขาดแคลนน้ำจะมีน้ำได้ทั่วถึงทั่วประเทศได้อย่างแน่นอน กรณีปัญหาดังกล่าวเกิดจากที่มีข้อกฏหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนพิจารณาการออกใบอนุญาต และทางสมาคมน้ำบาดาลไทยก็ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลไป 2 รัฐบาลมาแล้ว เพื่อแก้ข้อกฏหมายดังกล่าว หรือหากเป็นไปได้ขอให้ยกเลิกกฏหมายดังกล่าวไปเลยแล้วมักฏหมายใหม่แก้ไขให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงทันเหตุการณ์.