หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

พิษณุโลกเปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

Author by 26/11/14No Comments »

เปิดตัว        เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ภายใต้ชื่องาน  ภาค รัฐร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายอนันต์ ลิลา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ   

โครงการดังกล่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการจาก 10 หน่วยงาน เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและความจำเป็นในการงดปลูกข้าวนาปรัง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร องค์ความรู้ในการผลิตข้าวที่เหมาะสมและการลดต้นทุนการผลิต มาตรการจ้างแรงงาน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ในหลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก การเพาะถั่วงอก การผลิตสารชีวภัณฑ์ การแปรรูปถนอมอาหาร และการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นต้น

ด้านนายอนันต์ ลิลา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาพรวมทั้งประเทศ ปี2557 มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นดำเนินการในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด เพื่อจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน การดำเนินงานประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการหลัก โดยจ้างแรงงานซ่อมคูคลอง และมาตรการเสริม ทำการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง การฝึกอาชีพในภาคการเกษตร.