หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานอาหารอินทรีย์เชียงใหม่ ผลผลิตชุมชนเกษตรสีเขียว

Author by 14/08/14No Comments »

10553770_698714653497940_6615189897949858901_o         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานอาหารอินทรีย์เชียงใหม่ ผลผลิตชุมชนเกษตรสีเขียวภายใต้โครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ลานชั้นจี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

รศ.นายสัตวแพทย์ ศุภชัย   ศรีธิวงค์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ คือ โครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการดำเนินงานทำให้ได้ข้อมูลที่เห็นความเชื่อมโยงทั้งระบบ และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนก็คือเกษตรกรผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีเทคโนโลยีการผลิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงประสบปัญหาในการผลิตอาหารตอบสนองผู้บริโภค ดั้งนั้นทางโครงการฯจึงได้กำหนดเป้าหมายคือการพัฒนารูปแบบโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแก่เกษตรกร การตลาดและผู้บริโภค หรือกล่าวอย่างเข้าใจง่ายๆ ว่าเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำเข้าด้วยกัน

ทั้งนี้ในระบบต้นน้ำ คือ เกษตรกรได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตแบบเน้นการพึ่งพาตนเอง ด้านปัจจัยการผลิต การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ การจัดการโรค แมลง และสัตว์ศัตรู การเก็บเกี่ยว ซึ่งทำให้เกษตรกรหลายกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้น โดยมีเกษตรกรหลายรายกำลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ส่วนระดับกลางน้ำ มีการเพิ่มพูนทักษะการเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น และระดับปลายน้ำ คือ การสร้างตราสินค้าอาหารอินทรีย์

โดยผลการดำเนินงานสามารถคัดสรรกลุ่มที่มีพัฒนาการดีเยี่ยม และมีผลิตภัณฑ์ดีเด่น รวม  25 กลุ่ม แบ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนจำนวน 13 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่รับรองมาตรฐาน 12 กลุ่ม

สำหรับตลาดในการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ มีตลาดภายในชุมชน ตลาดตามหน่วยงานราชการจัดไว้ เช่น ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลต่างๆ ตลาดนัด เช่น     เจ เจ มาร์เก็ต ตลาดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตลาดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ.