หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

มันฝรั่งพันธุ์โรงงานอีกหนึ่งพืชทางเลือกของเกษตรกร

Author by 21/05/14No Comments »

potato copy          มันฝรั่งเป็นพืชตระกูลหัว ปลูกได้ดีในภูมิอากาศหนาวเย็น และมีน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถนำมาบริโภคสดและแปรรูปเป็นที่นิยมปลูกแพร่หลายทั่วโลก ประกอบกับปัจจุบันวัตถุดิบมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ จนต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ การเจริญเติบโตของธุรกิจมันฝรั่งได้ขยายตัวในประเทศเป็นหลัก แต่การขยายตัวเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนยังทำได้จำกัด เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบไม่เพียงพอใช้ในโรงงานแปรรูป ซึ่งตลาดมีความต้องการมันฝรั่งเพื่อแปรรูปในประเทศไทยในปี 2557 มีจำนวน 170,000 ตัน ขณะที่เกษตรกรไทยสามารถผลิตได้ประมาณ 123,000 ตัน จึงได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานขึ้น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิต, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตมันฝรั่งโรงงาน และเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า

จังหวัดในภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน มี 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา ตาก และเชียงราย  ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย ได้มีการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานเป็นพืชหลังนาปี ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ในหลายๆ อำเภอ เช่นอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้า เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการผลิตภายใต้ระบบสัญญาข้อตกลงการผลิต ดังนั้นประมาณร้อยละ 90 จึงมีการประกันราคารับซื้อที่แน่นอน (Contract Farming) ทำให้ระบบการผลิตมีความมั่นคงทั้งในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกและภาคเอกชน ช่วยขจัดปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้ของเกษตรกรและปริมาณของสินค้าล้นตลาด ได้

การซื้อขายโดยทำสัญญารับซื้อผล ผลิตหัวมันฝรั่งโรงงานจากเกษตรกร มีการกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ ในฤดูแล้ง (ม.ค – มิ.ย) กิโลกรัมละ 10.40 บาท และในฤดูฝน (ก.ค – ธ.ค) กิโลกรัมละ 14.00 บาท ซึ่งจะพบว่าราคาของมันฝรั่งโรงงานค่อนข้างสูง ทำให้ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งมีรายได้ที่ดี

โดยในปี 2557 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในพื้นที่ที่ศักยภาพตามความเหมาะสมของดิน จำนวน 46,888 ไร่ พื้นที่ขยาย จำนวน 12,500 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 35,050 ตัน

ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเป็นการประชาสัมพันธ์พืชทางเลือก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ให้แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความสนใจ ต้องการปลูกพืชเพิ่มรายได้ หลังการทำนาปี

ทั้งนี้เกษตรกรที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5315-2679.

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย