หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ม.แม่โจ้เร่งขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำและไก่ดำในโครงการพระราชดำริ

Author by 13/03/15No Comments »

รูปไก่กระดูกดำ 4      โครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพเป็นหนึ่งในหลายโครงการในพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการอยู่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 – 2557  โดยทีมคณาจารย์และนักวิชาการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย ผศ.ดร.ทองเลี่ยน บัวจูม

ไก่ประดู่หางดำ เป็นไก่พื้นเมืองที่คู่กับเมืองไทยมาช้านานแล้ว เลี้ยงง่าย แข็งแรง ต้านทานต่อโรคระบาด สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในสภาพการเลี้ยงปล่อย สามารถหาอาหารกินเองได้ตามธรรมชาติ เช่น หนอน หญ้า และแมลงต่าง ๆ ตลอดจนผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น เปลือกถั่ว ข้าวเปลือก ข้าวโพด ผักและผลไม้ ฯลฯ จึงเหมาะสมกับการเลี้ยงของเกษตรกรไทยในชนบท และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์ราคาถูก เกษตรกรสามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ด้วยตนเอง ไก่กระดูกดำ เป็นไก่ที่เลี้ยงในบ้านเรามานานแล้ว โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เลี้ยงง่าย ปรับตัวได้ดีในสภาพชนบท ชาวจีนเชื่อว่าเมื่อนำมาปรุงอาหารร่วมกับสมุนไพรบางชนิด จะช่วยบำรุงร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นยาอายุวัฒนะ ทั้งชาวจีนและชาวไทยภูเขานิยมนำมาปรุงอาหารให้กับสตรีที่มีครรภ์และภายหลังคลอดบุตร ผู้ป่วยและผู้สูงอายุรับประทานเพื่อฟื้นฟูและบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ในตัวไก่กระดูกดำมีสารสีดำที่เรียกว่า เมลานิน มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงไตและช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ

ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำการผลิตลูกไก่แล้วนำไปส่งเสริมแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้นำท้องถิ่น มุ่งหวังในการกระจายพันธุ์ที่ดีในโอกาสต่อไป โดยแบ่งเป็น ไก่ประดู่หางดำ นำไปส่งเสริมใน 2 พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ พื้นที่ของโครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน เขตปางมะหัน 17 หมู่บ้าน จำนวน 24,541 ตัว พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง 25 หมู่บ้าน 4,285 ตัว ไก่กระดูกดำ นำไปส่งเสริมใน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน เขตปูนะ จังหวัดเชียงราย 10 หมู่บ้าน จำนวน 14,419 ตัว พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2,900 ตัว พื้นที่โครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1,000 ตัว พื้นที่โครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,420 ตัว จัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ ได้แก่  การเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมืองให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย  การคัดเลือกสายพันธุ์ เรือนโรง อุปกรณ์ รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม การประยุกต์วัสดุท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารไก่พื้นเมือง เช่น ชนิดวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การทำอาหารหมัก โรคสัตว์ปีกและการป้องกัน การสุขาภิบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การปฏิบัติเมื่อพบไก่ป่วย

รูปไก่กระดูกดำ 8         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการเรือนโรง การให้อาหาร การจัดการผสมพันธุ์ที่ถูกต้อง เพื่อจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี ผลิตลูกไก่ที่มีคุณภาพ พร้อมแนะนำให้ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเป็นอาหาร เช่น กระถิน เศษพืชผัก ถั่วเหลือง หอยเชอรี่ ฯลฯ จัดตั้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้นำกลุ่มเพื่อช่วยประสานงานเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์ลูกไก่และขยายพื้นที่เครือข่ายให้มากขึ้น.

ธงชัย พุ่มพวง