หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ทดลองปลูกไร่ชาอู่หลง ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดปัญหาหมอกควัน

Author by 21/05/14No Comments »

    thainews180      วิทยาลัยชุมชนแพร่ ทดลองปลูกไร่ชาอู่หลง ไร่ชาอัสสัม ออแกนิค ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดปัญหาหมอกควันอันเกิดจากการเผาตอซังและเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่บ้านนา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับชาวบ้านทดลองปลูกไร่ชาอู่หลง ไร่ชาอัสสัม ออแกนิค จำนวน 1 ไร่ ตามโครงการ “โออิชิไร่ชา แก้ปัญหาหมอกควัน” ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อทดลองปลูกไร่ชาอู่หลง ไร่ชาอัสสัม ออแกนิค ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในพื้นที่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ กล่าวว่า บ้านนาคูหาเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ ประชาชนนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด แต่ด้วยความไม่มั่นใจในตลาดรองรับผลผลิตและเกิดปัญหาหมอกควัน จึงอยากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ถ้ามีตลาดรองรับในการจำหน่ายผลผลิตและลดปัญหาหมอกควัน จากการสัมภาษณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านร้อยละ 80 ต้องการปลูกไร่ชาเนื่องจากไร่ชาสามารถทำเป็นไร่ชาออแกนิค ไม่ทำลายธรรม ชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยชุมชนแพร่ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และการช่วยเพิ่มราย ได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีคุณภาพน้ำที่ดี ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป   ลดการเผาและลดปัญหา     หมอกควัน

จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อทดลองปลูกไร่ชาอู่หลง ไร่ชาอัสสัม ออแกนิค ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในพื้นที่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่แพร่ ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลดการเผาตอซังและเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนลดปัญหาหมอกควันอีกทั้งยังสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนบ้านนาคูหา หากได้ผลดี จะมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมกันปลูก โดยบริษัทฯ จะได้เข้ามาให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมรับซื้อผลผลิตทั้งหมดต่อไป.