หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ประชุมสัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยชุมชน

Author by 25/02/16No Comments »

      thainews180         เมื่อเร็วๆนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ จัดโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยชุมชน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้านการวิจัย ตามภารกิจในการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ให้สามารถนำข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้บุคลากร วิทยาลัยชุมชนพัฒนาขีดความสามารถนำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมผลงานวิจัยเข้าสู่มาตรฐานผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยระดับชาติต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ ประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก  วิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนน่าน 

กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาลัยชุมชนกับภารกิจทางวิชา การเพื่อพัฒนาชุมชน โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด  กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ผศ.ดร. ประเสริฐ จริยานุกุล การศึกษาพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านอาหารและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่  กิจกรรมการจัดการความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แหล่งเรียนรู้ด้านไม้สัก.