หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

Author by 25/01/16No Comments »

thainews180                วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก  สาขาขนมไทยเพื่อธุรกิจ  เมื่อระหว่างวันที่ 18- 22 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมครัวแพร่สู่ตลาดสากล วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ซึ่งผู้ที่เข้าฝึกอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ประกอบการสาขาขนมไทยเพื่อธุรกิจ  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและประสบการณ์ด้านขนมไทยคุณวรกัณตสุดา ดำรงสันติพิทักษ์ และคุณโสภิตา กฤตาวรนนท์

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.59 ณ ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก  สาขาขนมไทยเพื่อธุรกิจ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-แพร่ นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ล้านนามีศักยภาพด้านการประกอบอาหาร ด้านขนมไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านขนมไทยยังขาดทักษะฝีมือแรงงานตลอดจนการสร้างมาตรฐานในการให้บริการ การรองรับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับตลาดแรงงานและการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารไทย ด้านขนมไทยในต่างประเทศ การที่วิทยาลัยชุมชนแพร่และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักและช่วยสร้างบุคลากรทางด้านอาหารจะเป็นการเตรียมความพร้อมแลละสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดแรงงาน สร้างโอกาสสำหรับประชาชนในจังหวัดแพร่อีกด้วย.