หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว)นำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาประยุกต์โดยใช้ภูมิปัญญา

Author by 14/08/15No Comments »

ร่วมกันพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นมาผสมผสาน รักษามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาเยาวชนให้สืบทอดงานด้านฝีมือ ให้เลื่องลือเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างความมั่งคั่งให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน ดำรงตนบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  วิสัยทัศน์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) .สันกำแพง .เชียงใหม่

DSC_0098          นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า “กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) หมู่4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีคุณบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นประธานกลุ่มฯ ได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก หมู่ที่ 4 ร่วมกับผู้นำความคิดในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ครูบำนาญ ที่มีความรู้ และความชำนาญเกี่ยวกับงานฝีมือ ร่วมกับชาวบ้านอีกประมาณ 10 กว่าคน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่ว่างเว้นจากการทำงานประจำหรือผู้ที่ว่างงาน ได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และที่สำคัญต้องการจะให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า มีความอยู่ดี กินดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยเหตุนี้ทางผู้ก่อตั้งกลุ่ม จึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมขึ้นมา โดยเล็งเห็นว่าชุมชนบ้านต้นโจ้ก หมู่ที่ 4 มีพื้นฐานอาชีพส่วนใหญ่มาจากการตัดเย็บเสื้อผ้า จึงได้ริเริ่มนำเศษผ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ที่ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้านำไปทิ้งและเป็นขยะที่ไม่มีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นปัญหาของหน่วยงานที่จัดเก็บต้องแบกรับภาระเสียงบประมาณในการว่าจ้างกำจัดในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทางกลุ่มฯจึงนำเศษผ้าที่เป็นขยะนี้ มาแปรรูปและประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณค่าออกจำหน่าย ในชื่อกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและวัสดุที่เหลือใช้

1011จากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ แต่เดิมกลุ่มยังไม่มีอาคารสถานที่ในการดำเนินการจึงได้เข้าไปอาศัยศาลาภายใน วัดคำซาว ในการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งก็ได้ใช้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากศาลาทางวัดต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆของวัด ดังนั้นทางชุมชนจึงได้จัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัดและนำมาสร้างอาคารศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรม/ดำเนินงานของกลุ่มในปี 2551 ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการ SML ปี 2551 จำนวน 250,000 บาท และเงินทอดผ้าป่าสามัคคีของในชุมชนมาสมทบในการจัดสร้างจนแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณ 633,655 บาทและใช้เป็นศูนย์ฯการดำเนินงานของกลุ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กลุ่มฯดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง และความสามัคคีของสมาชิกและชุมชน จนกระทั่งในปี 2553 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง และยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) อ.สันกำแพง” และดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน”

 

 

 

 

 

1       นางบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ ประธานกลุ่มฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้กขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านกิจกรรม, การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งร่วมมือพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเจริญ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม และสมาชิกของกลุ่มฯ พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธไมตรีในชุมชนและชุมชน/หมู่บ้านอื่นๆ  ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน/หมู่บ้าน ตลอดจนถึงกลุ่มสตรี/ชมรมอื่นๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ  และมีความร่วมมือจัดกิจกรรมในการสนองตอบนโยบายของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิก 40 คน. (อ่านต่อฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2558)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์ รุจิอริยอธิพร

เรียบเรียง/รายงาน