หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรสำรวจความคิดเห็น”เชียงใหม่ อาหารปลอดภัย”

Author by 10/10/14No Comments »

2528fa87     ปัจจุบัน อาหารปลอดภัยเป็นสิ่งที่   ทั่วโลกให้ความใส่ใจและต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการสายโซ่อาหาร (Food Chain) ซึ่งครอบคลุมการผลิตการแปรรูป การเก็บรักษาและการกระจาย ระบบ การจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่จะเข้าสู่ระบบตลาดต่างประเทศ      อีกด้วย (กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ นโยบายอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety ซึ่งการดำเนินการมุ่งเน้นความสำคัญของความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตในฟาร์ม ไปจนถึงการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้าย แต่จากการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารในร้านแผงลอย ตลาดนัด และรถเร่ของไทยตั้งแต่ช่วงปี 2555 เป็นต้นมา ยังพบอัตราการปนเปื้อนของเชื้อ       โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในผักสด ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ เช่น น้ำพริก อาหารถุงสำเร็จ เป็นต้น (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตร ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2557) ซึ่งถือเป็นโครงการที่สอดรับกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของประเทศด้านการผลิต ดังนั้นเพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อความปลอดภัยด้านอาหารในมุมมองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 760 ราย ในหัวข้อเชียงใหม่ อาหารปลอดภัยระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2557 โดยมีผลการสำรวจดังต่อไปนี้

จากการสอบถามถึงคุณภาพความปลอดภัยของอาหารสดที่จำหน่าย ชาวเชียงใหม่พียงร้อยละ  29.24 ที่เชื่อมั่นในคุณภาพ ในขณะที่ ร้อยละ 70.76 ไม่มีความเชื่อมั่น และ ไม่แน่ใจในคุณภาพ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและแหล่งจัดจำหน่าย ไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และไม่มั่นใจในกระบวนการผลิต โดยสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของอาหารสดที่จำหน่าย พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 67.96 ต้องมีตรารับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือ  อันดับ 2 ร้อยละ 54.56 ต้องทราบถึงแหล่งที่มาของอาหาร อันดับ 3 ร้อยละ 52.55 ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ มีฉลากที่ระบุรายละเอียดของอาหารที่ชัดเจน และ อันดับ 4 ร้อยละ 50.54 การมีแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ

เมื่อสอบถามถึงคุณภาพความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่าย พบว่าชาวเชียงใหม่เพียงร้อยละ 15.63 เท่านั้นที่เชื่อมั่นในคุณภาพ ในขณะที่ ร้อยละ 84.37 ไม่มีความเชื่อมั่น และ ไม่แน่ใจในคุณภาพ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและแหล่งจัดจำหน่าย ไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และไม่มั่นใจในกระบวนการทำอาหาร โดยสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 70.00 ต้องมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูถูกสุขลักษณะของสถานที่/อุปกรณ์/ผู้ปรุงอาหาร  อันดับ 2 ร้อยละ 67.04 ต้องทราบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการปรุงอาหาร และ อันดับ 3 ร้อยละ 62.54 ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพ/ความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือ

และเมื่อสอบถามชาวเชียงใหม่ว่า ทราบหรือไม่ว่าเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่อง โครงการเมืองเกษตรสีเขียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.84 ไม่ทราบ มีเพียงร้อยละ 26.16 เท่านั้นที่ทราบ อย่างไรก็ตามชาวเชียงใหม่ร้อยละ 82.74 เชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวได้ โดยให้เหตุผลว่า เชียงใหม่มีพื้นฐานด้านการทำการเกษตรที่ปลอดภัย แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง มีเพียงร้อยละ 17.26 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ข้อมูลจากการสำรวจชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร ทั้งที่เป็นอาหารสด และอาหารปรุงสำเร็จ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ชาวเชียงใหม่ยังเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเมืองเกษตรสีเขียวได้ ซึ่งจะเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย นำผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต ทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เกิดความมั่นใจ ได้บริโภคอาหาร ที่ปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3938-9 ในวันและเวลาราชการ.