หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สถานีพัฒนาที่ดินรณรงค์ไถกลบตอซัง

Author by 11/01/16No Comments »

2                สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่จัดกิจกรรม “รณรงค์ไถกลบตอซัง “ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียวบ้านแจ่งกู่เรืองอำเภอพร้าวแก้ปัญหาการเผาทิ้งเศษวัสดุหลังการเก็บเกี่ยว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อการผลิตและการบริโภคอย่างเป็นระบบโดยมีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวและพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดย นายชยุต  ราชาตัน  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1.8 ล้านไร่ มีเศษเหลือวัสดุจากการเกษตร เช่น ต่อซังข้าว ข้าวโพด และอื่นๆกว่า540.000 ตันต่อปีซึ่งเศษวัสดุการเกษตรเหล่านี้มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชและอินทรีวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช แต่เกษตรกรยังขาดการจัดการที่เหมาะสมมีการเผาทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือเห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป

จากการกระทำดังกล่าว นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียอินทรีวัตถุและธาตุในดินแล้วยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควันซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการสูดดมมลพิษจากหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหามาต่อเนื่อง

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการเมืองเกษตรสีเขียวปีงบประมาณ 2559 ขึ้นที่บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังและเศษพืช เป็นการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังและเศษพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกรเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นและเพื่อลดการเกิดภาวะหมอกควันจากการเผาตอซังและเศษพืชซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้     นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง  ที่บ้านแจ่งกู่เรือง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่  เมื่อไม่นานมานี้   ประธานในพิธีกล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรทำการเกษตรโดยขาดการจัดการที่ดีขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้องเหมาะสมมีการใช้ปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นปริมาณมาก ทำให้ดินเสื่อมโทรม มีการเผาตอซังและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก่อให้เกิดผล กระทบต่อ ดิน น้ำ  อากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องร่วมมือกันยุติการเผาตอซังเพื่อรักษาสภาพสมดุลทางธรรมชาติเอาไว้ในเวลาเดียวกันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดินแจกจ่ายเอกสารวิชาการต่างๆสาธิตการไถกลบตอซังโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในงานได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดน้ำหมักชีวภาพในการย่อยสลายตอซังข้าวโพดและเศษพืชเป็นต้น.