หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สรุปสถานการณ์น้ำ ชม. ส่อวิกฤตขาดแคลนหนัก

Author by 12/01/16No Comments »

thainews180  นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ขณะนี้มีน้ำเฉลี่ยสะสมในแม่น้ำปิง267.5 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 84 สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำปัจจุบัน 73.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.76 ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 63.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.98 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 30.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.72 ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 16.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 6.39 ขณะที่สถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาท้องถิ่นสามารถทำการสูบน้ำได้ตามรอบเวรการส่งน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะต้องเริ่มประหยัดการใช้น้ำทุกภาคส่วนได้แล้ว

สำหรับพื้นที่มีน้ำน้อย ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาแบบใช้น้ำน้อย 6 อำเภอ ได้แก่ ดอยหล่อ สันกำแพง พร้าว สันทราย สันป่าตอง และแม่ริม โดยดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน หรือพืชใช้น้ำน้อย 3 อำเภอ 7 ตำบล 10 โครงการ เกษตรกร 1,071 คน รวมถึงได้ดำเนินการจัดแผนด้านการเกษตรอื่น ๆ และนอกภาคการเกษตร จำนวน 17 อำเภอ 85 โครงการ เกษตรกรจำนวน 7, 946 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรระดับชาติ พร้อมกันนี้ สำนักชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินโครงการ “ฝากน้ำกิ๋น น้ำใจ๊ ฮื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่” โดยสูบน้ำจากคลองสายใหญ่ฝั่งแม่แตง เข้าไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำ 5 แห่ง เพื่อสำรองไว้ใช้ยามวิกฤต รวมปริมาณน้ำที่สูบสะสม 800,000 ลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้ได้ราว 1 เดือนหากเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคต.