หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สหพันธุ์ผู้ปลูกลำไย จัดเสวนาแก้ไขราคาลำไยตกต่ำและล้นตลาด

Author by 26/10/14No Comments »

 อบรม         สหพันธ์ผู้ปลูกลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ จัดการเสวนาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำในหัวข้อเสวนาประชาชนคิด ประชาชนทำบริเวณวัดบ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

นายมานพ จินะนา ประธานสหพันธ์ผู้ปลูกลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สหพันธ์ผู้ปลูกลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสมาชิกผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา กว่า 500 คน ร่วมเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และล้นตลาดในหัวข้อ “ประชาชนคิด ประชาชนทำ” บริเวณวัดบ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

โดยผู้เข้าร่วมเสวนามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ปลูกลำไย บริษัที่รับซื้อลำไย ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไย และสำนักส่งเสริมพัฒนาการเกษตร เขต 6 เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และหาแนวทางให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ได้ผลิตลำไยทื่มีคุณภาพ ขายได้ราคาและหาแนวทางจัดทำโซนนิ่ง ในการปลูกลำไยหมุนเวียนกันไปเป็นโซนๆ ให้ลำไยออกผลผลิตได้ทั้ง 12 เดือน เพื่อเพิ่มมูลค่าลำไยและแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด โดยเน้นการผลิตลำไยนอกฤดูเป็นหลัก

ด้านนายบุญส่ง เหมยคำสุน นักวิชาการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกลำไยมากสุดที่จังหวัดลำพูนรองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า 300,000 ไร่ มีชาวสวน 54,000 ราย ให้ผลผลิตทั้งลำไยนอกฤดูและในฤดู จำนวน 250,000 ตัน ที่ผ่านมามีปัญหาลำไยราคาตกต่ำและล้นตลาด

การเสวนาในครั้งนี้เน้นคุณภาพ ลำไยเป็นหลัก เพื่อให้ส่งออกได้ราคาดี ซึ่งผลการเสวนาที่ได้จะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดโซนปลูกลำไย 3 โซนด้วยกันคือโซนเหนือ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว พร้าว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย ให้ออกผลผลิตเดือนกันยายน ตุลาคม,โซนกลาง ได้แก่ อำเภอสารภี อำเภอ แม่วาง หางดง ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันทราย กำหนดออกผลผลิตเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และโซนใต้ ซึ่งเป็นโซนที่มีพื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุด คือ อำเภอดอยเต่า จอมทอง ดอยหล่อ สันป่าตอง กำหนดออกผลผลิตเดือนมกราคม, พฤษภาคม,  มิถุนายน,ธันวาคม โดยแต่ละโซนให้เน้นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตลำไยให้ออกนอกฤดู 40% ในฤดู 60% และผลิตลำไยคุณภาพเพื่อให้ชาวสวนรายได้ราคาดี.