หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สังเวียน เนื่องชัย เกษตรกรทำไร่ดีเด่นเขต 6

Author by 22/10/14No Comments »

500         การทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตดีนั้น เกษตรกรส่วนมากต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น  เกษตรกรต้องหันกลับมาใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จึงจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้

          นางสังเวียน เนื่องชัย ปัจจุบันอายุ 44 ปี เป็นคนแม่พริก จังหวัดลำปาง หลังจากจบประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าด่าน   อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้ออกมาช่วยครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาในปี 2535 บิดาได้มอบที่ดินทำกินให้ 5 ไร่ ก็ทำนาปลูกข้าว ปลูกถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายได้พอเลี้ยงครอบครัว จากการที่เป็นคนกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ช่างสังเกตและจดบันทึกการเพาะปลูก เมื่อได้ทดลองปลูกพืชต่างๆแล้วเปรียบเทียบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเห็นว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำรายได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น จึงเริ่มวางแผนการปลูกข้าวโพดเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จนประสบความสำเร็จและสามารถซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 47 ไร่ โดยบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน 30 ไร่  ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 20 ไร่  ปลูกข้าวนาปี 17 ไร่  ปลูกข้าวฤดูแล้ง 10 ไร่ ปลูกถั่วเหลือง 17 ไร่ ปลูกปอเทือง 5 ไร่และปลูกต้นจามจุรีเพื่อเลี้ยงครั่ง 5 ไร่

นางสังเวียน เนื่องชัย บอกเคล็ดลับในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนั้น ทำไม่ยาก เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้คือต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ปรับปรุงบำรุงดิน โดยหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ไม่ต้องเผาตอซังให้นำวัวเข้าไปเลี้ยงในแปลง 1 สัปดาห์ เพื่อให้วัวกินตอซัง ได้ปุ๋ยคอกจากขี้วัวและช่วยนวดดินจากการเหยียบย่ำ จากนั้นไถกลบตอและซังข้าวโพด พร้อมกับใช้สารเร่ง พ.ด.ช่วยเร่งการย่อยสลาย ก่อนปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไปให้หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดและไถกลบ พร้อมกับการให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอเรีย จะทำให้ดินดีมีชีวิต อุดมสมบูรณ์ เพิ่มธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีถึงจะใช้ก็ใช้น้อยมาก ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยได้ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่

ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่ ค่าไถ 800 บาท ค่าเมล็ดพันธุ์ 2 กิโลกรัม 450 บาท เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 5 กก.100 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 10 กิโลกรัม180 บาท น้ำมันเครื่องสูบน้ำ 300 บาท รถเก็บเกี่ยว 700 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 300 บาท รวม 2,830 บาท ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,200 กิโลกรัม ราคาขาย 5.70 บาท เป็นเงิน 6,840 บาท กำไร 4,010 บาท

เห็นได้ว่าการปลูกข้าวโพดและไม่เผาตอซัง ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพนั้นจะใช้ปุ๋ยเคมีแค่ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ลดต้นทุนได้และผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีการวางแผนการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ ให้พอเพียงกับพื้นที่เพาะปลูกและพร้อมใช้ในฤดูกาลผลิต

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่กล่าวว่าจากการที่นางสังเวียน เนื่องชัย ได้มีความคิดริเริ่มและแก้ไขปัญหาการเกษตร จนประสบความสำเร็จและได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้นำไปขยายผลในการลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น สร้างรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งไม่เผาตอซัง เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วยังเป็นผู้นำในการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและจำหน่าย ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ระดับเขต ประจำปี 2557 จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่

เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสังเวียน เนื่องชัย บ้านเลขที่ 62 บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โทร.08-7176-2824.

นายกุณฑล เทพจิตรา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 .เชียงใหม่

โทร.0-5322-1209.