หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Author by 24/11/14No Comments »

เทิดพระเกียรติ      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขยายผล โครงการฯ ในพื้นที่นำร่องนิคมสหกรณ์วังทอง ปลูกฝังสมาชิกร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นหายาก  พร้อมเร่งพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนพิษณุโลก

เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ว่าที่ ร.ต. ทรงศักดิ์  ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนพดล จัตุรัส  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังทอง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพันธุ์พืชท้องถิ่นที่หายาก  เพื่อการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชที่อนุรักษ์ไว้ในโครงการฯ โดยมีสมาชิกชั้นนำและกรรมการ กลุ่มของสหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด เข้าร่วมประชุม

นายนพดล จัตุรัส  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังทอง  เปิดเผยว่า  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลพันธุกรรมพืช  การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นหายากให้แพร่หลาย สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โดยในปี 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแผนงานการดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย รวม 28 นิคมสหกรณ์ ในพื้นที่ 21 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นให้มีอยู่ ตลอดไป

พันธุกรรมพืช       ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังทอง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดเลือกนิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเป็นตัวอย่างในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์จนเกิดผลดีต่อชีวิตประจำวัน  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์  ซึ่งเป็นวิธีการลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวของเกษตรกร  ส่งผลดีต่อการขยายผลโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์  นำไปสู่กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน จนสามารถพัฒนาให้นิคมสหกรณ์วังทอง ได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการขยายพันธุ์พืชบางชนิดที่หายากในท้องถิ่น เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป.