หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

Author by 20/10/14No Comments »

44 (Custom)       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สามแยกเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยมีว่าที่ ..ทรงศักดิ์    ภูมิฐานนท์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีเทศบาลนครพิษณุโลก  สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310C  สมาคมศิลปะการพูดพิษณุโลก สโมสรโรตารีพิษณุโลก  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรม

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์  ภูมิฐานนท์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อสนองแนว    พระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปลูกไม้ผลยืนต้นสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะ   โลกร้อน  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ร่วมกัน

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี   พระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว  สำหรับไม้ผลที่นำมาปลูกในโครงการฯ มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ ต้นหว้า ต้นสมอไทย ต้นมะเฟือง ต้นมะขามป้อม ต้นหม่อน และต้นจัน จำนวนทั้งสิ้น  454 ต้น  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม โดยมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง      ต่อเนื่อง  สามารถขยายผลสู่ชุมชน ตำบลต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการและทำกิจกรรมการปลูกไม้ผลยืนต้นในพื้นที่ของตนเองไว้บริโภคในครัวเรือน  ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตที่พักอาศัยและชุมชน  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป.