หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย

Author by 25/04/16No Comments »

      thainews180          สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัด “งานส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย” โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 ณ ตลาดมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ภายใต้การจัดงาน “ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย” โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 21 -23 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร   จังหวัดเชียงใหม่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย             ที่มีกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานการ     ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) หรือที่เรียกว่า GAP ซึ่งรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่การเป็น “เมือง  เกษตรสีเขียว กินอยู่ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม”

โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ “เมืองเกษตรสีเขียว” การสาธิต “การทำ      เห็ดสามรส” การจำหน่ายอาหารปรุงสุกปลอดภัย.