หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เผยผลการประกวดสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจฯ

Author by 3/11/14No Comments »

thainews180         นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประจำปี ..2557 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไป  ตลอดจนใช้ผลงานเป็นแบบอย่าง ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรอื่นๆ   โดยมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 ประเภท ดังนี้

1.วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นในระดับเขต

2.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายสะอาด ไชยสุวรรณ อำเภอ         หางดง

3.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

4.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวสันต้นดู่ อำเภอ    ดอยสะเก็ด

5.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายคณิต คำนวล อำเภอพร้าว

6.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ได้แก่ นายนคร ปั๋นคำ อำเภอสันป่าตอง

7.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายศรีทนต์ น้อยคำเขียว อำเภอสันป่าตอง

8.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยใยกัญชง อำเภอแม่ริม

9.กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม

10.สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุวิชญา แซ่ลี กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม

11. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางอุรี โยริยะ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอ   แม่ริม

หากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรใดสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่.