หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้จัดอบรมหลักสูตรวิธีปลูกไม้ผลในภาชนะ

Author by 28/11/14No Comments »

มะนาว copy       ในอดีตที่ผ่านมา การทำเกษตรกรรม การปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ ล้วนแต่ทำเพื่อพออยู่พอกิน เหลือก็เอาไปขายซื้อสิ่งของอย่างอื่นที่ในพื้นที่ของตัวเองไม่มี ประกอบกับประชากรในประเทศยังมีไม่มากเหมือนปัจจุบัน ครอบครัวหนึ่งจะมีพื้นที่ถือครองอย่างน้อย 10 ไร่ขึ้นไป แต่ในปัจจุบันประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ พื้นที่ทางการเกษตรหรือพื้นที่ถือครองลดน้อยถอยลง และกลายเป็นบ้านจัดสรรไปก็มาก พื้นที่ในบริเวณบ้านที่จะปลูกไม้ผลไว้รับประทานก็แทบจะไม่มี เพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ผักผลไม้ต้องซื้อหาแทบทั้งนั้น เกษตรกรผู้ผลิตผักผลไม้ก็ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช อย่างไม่ระมัดระวังและเกินความจำเป็น ทำให้ประชาชนทั่วไปที่บริโภคได้รับสารเคมีเหล่านั้นตกค้าง ต้องผจญกับโรคภัยไข้เจ็บและต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการรักษา และรัฐต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลในการนำเข้ายารักษาโรค ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันทำให้บ้านเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจ มีผลไม้ไว้รับประทานและใช้ประดับไว้บริเวณบ้าน มีผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน ประหยัดรายจ่ายตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้รักใคร่กลมเกลียวในการชื่นชมผล ผลิต ดอกและผลที่ได้ร่วมกันปลูก

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองศ์ความรู้ด้านการผลิตไม้ผลในภาชนะแก่เกษตรกรผู้สนใจ ตลอดจนให้เกษตรกรผลิตไม้ผลในภาชนะไว้บริโภคในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายการผลิตไม้ผลในภาชนะร่วมกัน และจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรคในการผลิต การแปรรูปและการจำหน่าย เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

มะม่วงในกระถาง copy         ดั้งนั้น ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกไม้ผลในภาชนะ (เน้น เรื่อง มะนาว ฝรั่ง ส้มโอ มะม่วง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 60 คน เท่านั้น รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 เดือนมกราคม 2558 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 เดือนมกราคม 2558 รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธุ์ 2558 ทุกอย่างฟรี เช่น คู่มือ ต้นกล้าพันธุ์มะนาว อาหารกลางวัน อาหารว่าง  ดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรการฝึกอบรม พันธุ์ เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์ การบังคับการออกดอก การตัดแต่งกิ่ง การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันการกำจัดโรคและแมลง ส่วนสถานที่จัดอบรม อาคารธรรมศักดิ์มนตรี ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา 8.30-16.00 น.               โดยกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ      ถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกไม้ผลในภาชนะ    (เน้นเรื่อง มะนาวฝรั่ง ส้มโอ มะม่วง) เวลา 8.00-8.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 9.00- 9.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม เวลา 9.45-10.45 น. บรรยายเรื่อง การปลูกไม้ผลต่างๆในภาชนะ เวลา 10.45-11.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 11.00-12.00  น.   บรรยายเรื่อง พันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา เวลา 12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00-14.00  น.  บรรยายเรื่อง  การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดโรค และแมลง เวลา 14.00-15.00  น.  บรรยายเรื่อง การกระตุ้น การออกดอกติดผล เวลา 15.00-16.00  น.  การสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล เวลา 16.00-17.00 น.  ศึกษาดูงาน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ อาจารย์แอ๊ด พิชัย  สมบูรณ์วงศ์  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ    การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ 0-5387-3938 – 9 ในวันและ           เวลาราชการ.