หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สุพิน พรมจันทร์เกษตรกรไร่นาสวนผสมดีเด่นเขต 6

Author by 5/11/14No Comments »

 402         การทำอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จ ต้องทำด้วยความรัก เอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจัง หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและนำความรู้ที่ได้มาทำทันที โดยทดลองหากได้ผลผลิตดีก็นำไปขยายผลให้กับเพื่อนบ้านนำไปใช้ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต เป็นแนวทางในการทำงานที่นางสุพิน พรมจันทร์ เกษตรกรบ้านต้นเดื่อ .ทุ่งศรี .ร้องกวาง .แพร่ ได้ยึดถือจนประสบความสำเร็จและได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่น ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 .เชียงใหม่ ปี 2557

นางสุพิน พรมจันทร์ อายุ 60 ปี เดิมมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว ได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นลูกวัว จนมีวัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและได้ขายวัวที่เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อเป็นรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัวและส่งลูกเรียนหนังสือ ในปี 2546 ได้นำลูกวัวแลกกับที่ดิน จำนวน 2-2-75 ไร่ ได้ทำการบุกเบิกที่ดินปลูกถั่วลิสง ส้มเขียวหวานและปลูกหญ้ารูซี่สำหรับเลี้ยงวัว ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและทำการปรับปรุงบำรุงดิน โดยนำเศษวัชพืช เศษใบไม้แห้ง มูลสัตว์ มาทำเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ จนถึงปี 2552 พื้นที่การเกษตร จำนวน 21 ไร่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยวมาสู่การทำไร่นาสวนผสม เพื่อลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ ทำให้มีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี จนสามารถส่งลูกทั้ง 2 คน เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาโท

ในพื้นที่ จำนวน 21 ไร่ ของนาง      สุพิน พรมจันทร์ ได้จัดการบริหารพื้นที่และจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปศุสัตว์และประมง โดยแบ่งเป็นพื้นที่นา 2.3 ไร่ ปลูกข้าวแบบเส้นเดียวเพื่อการบริโภคและจำหน่าย หลังนาได้ปลูกพืชตระกูลถั่วและพืชผัก พื้นที่สวน จำนวน 2.2 ไร่ ปลูกมะนาว ลำไย เงาะ กล้วย พืชผักสมุนไพรและไม้ผลต่างๆ  รวมทั้งเลี้ยงสุกรและได้ขุดสระ จำนวน 2 ลูก พร้อมกับเลี้ยงปลา พื้นที่ไร่และไม้ใช้สอย จำนวน 16 ไร่ เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหลังการเก็บเกี่ยวใช้เลี้ยงวัว

นางสุพิน พรมจันทร์ ได้จัดการพื้นที่การเกษตรทั้งหมด โดยนำเอาเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ รูปแบบ พีอาร์ โมเดล มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี ด้วยการห่มบ่มดินฟื้นฟูจุลินทรีย์ในดิน จากเศษวัชพืช เศษใบไม้ วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์

“ดินดีเป็นดินที่มีสิ่งปกคลุม ดินที่มีสิ่งปกคลุมเป็นดินที่มีชีวิต ดินที่มีชีวิตเป็นดินที่มีพลัง พลังของดินเกิดจากสิ่งมีชีวิตในดิน”

เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย รากพืชก็สามารถงอกงามเจริญเติบโตดูดธาตุอาหารต่างๆได้ดี ต้นพืชก็มีความแข็งแรงต้านทานโรคแมลง ไม่ต้องใช้สารเคมี เป็นการลดต้นทุนที่ยั่งยืนและผลผลิตก็เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพอีกทั้งปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วในบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยได้แบ่งพื้นที่เป็นโรงผลิตปุ๋ยด้วยตนเอง ไม่ต้องซื้อและศาลาเรียนรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับเพื่อนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

404       นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่านางสุพิน พรมจันทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกพืชหลายๆชนิดและหมุนเวียนกันเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งทำการปศุสัตว์และประมง เป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้ รู้จักวางแผนการผลิต มีความมานะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้และมีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือส่วนรวมและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้การเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อขยายผลยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นในปี 2557 จึงได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ และจะได้เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับชาติต่อไป

เกษตรกรและผู้ที่สนใจการเกษตรแผนใหม่ รูปแบบ พีอาร์ โมเดล และการปลูกข้าวเส้นเดียว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุพิน พรมจันทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 4 บ้านต้นเดื่อ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทร.09-1630-4474.

นายกุณฑล เทพจิตรา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 .เชียงใหม่

โทร.0-5322-1209