หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

หมอดินแม่ฮ่องสอนอบรมเกษตรกรขยายผลโครงการพระราชดำริฯ

Author by 20/06/14No Comments »

thainews180          สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเกษตรกร ๑๔ หมู่บ้าน ตำบล เพื่อนำความรู้จากโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ไปขยายผลในพื้นที่เพาะปลูก

นายสังคม คัดเชียงแสน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ มีเกษตรกรบ้านทุ่งกองมู บ้านในสอย บ้านสบป่อง บ้านสบสอย บ้านไม้แงะ บ้านไม้สะเป่ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู เกษตรกร บ้านป่าปุ๊ บ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๑๔ หมู่บ้าน ๒ ตำบล ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ได้กำหนดแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของศูนย์บริการและพัฒนาทั้งสองศูนย์ ให้มีการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของฐานเรียนรู้ของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์บริการและ พัฒนาตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรนำความ รู้ไปใช้พัฒนาอาชีพที่จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนตามพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ก่อตั้งศูนย์บริการและพัฒนาขึ้น มาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.