หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดตัว รอบรู้เรื่องพรรณไม้ ง่ายนิดเดียว

Author by 6/04/16No Comments »

thainews180   ปัจจุบันอุปกรณ์ Smart Devices เช่น Smart Phone และ Tablet PCs นั้น ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้เราสามารถรับข่าวสารและเข้าใช้งาน Social Media ต่างๆ  ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานระดับ    กรม จัดทำ Mobile Application ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการ    ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์

ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น ได้มีการจัดทำและพัฒนา Mobile      Application ชื่อว่า botany4thaiขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด สำหรับประชาชน นิสิต    นักศึกษาสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOSและ Android  ซึ่งองค์การฯ เปิดให้ผู้สนใจทำการ Download application นี้ได้ฟรี

สำหรับการติดตั้ง botany4thaiทำได้โดย ไปที่ App Store หรือ Google play และค้นหา botany4thaiดาวน์โหลด Application และรอทำการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นก็เริ่มใช้งานได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1150, 0-5384-1234 และ www.qsbg.org.