หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

Author by 22/02/16No Comments »

      thainews180          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี  2558/59 เริ่มแล้ววันนี้ทั่วประเทศ 

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วงเงิน 1,064,574,000 บาท โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  ประสานงานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสนับสนุนสร้างเครือข่ายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเกษตร       การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ  882  แห่ง  และให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ปี  2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเป็นเกษตรที่มีอายุระหว่าง 15 – 65  ปี  หากสนใจเข้าอบรม  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน  หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลผู้รับผิดชอบโดยด่วน  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดอบรมให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ  โดยกำนหดให้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต  จำนวน  220,500 ราย  (โดยหลักสูตร  90 ชั่วโมง/รุ่นๆ ละ 50 ราย รวม  5 รุ่น) ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์  ถึง 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตรต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 882 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การ อบรมดังกล่าวดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับตามความต้องการของเกษตรกร ในแต่ละพื้นที่ โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย  4  กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 2.สร้างโอกาสในการแข่งขัน 3.เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต  4.สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยวิทยากรผู้ถ่ายทอดทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย               กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตรหวังว่าเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และสามารถดำรงชีวิตปรับตัวให้ผ่านช่วงวิกฤติภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าตกต่ำไปได้.