หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ออกติดตาม..

Author by 3/12/12No Comments »

ออกติดตาม…นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางกัลยา  ชาติดี เกษตรอำเภอแม่วางและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วางให้การต้อนรับ.