หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อินทรีย์กำมะถันสารสำคัญในกระเทียม

Author by 3/12/14No Comments »

กระเทียม1       คุณภาพของกระเทียมที่ดี ต้องมีค่าสารประกอบกำมะถันที่สูง เพราะสารอินทรีย์กำมะถัน เป็นสารที่ทำให้กระเทียม มีกลิ่นหอม มีรสเผ็ดร้อน ให้พลังงาน มีน้ำมันหอมระเหยอัลลิซิน ซึ่งมีสรรพคุณในด้านโภชนาการ และเภสัช(ยา) ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ ได้กว่า 200 โรค

ผลจากการวิเคราะห์ของ กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2535 เพื่อใช้ข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการแนะนำธุรกิจภาคเอกชน เพื่อใช้ในการซื้อขายกระเทียม เพื่อแปรรูปและเพื่อการส่งออก จากกระเทียมของ 6 จังหวัด ปรากฏผลการวิเคราะห์หาค่าสารประกอบกำมะถันที่สำคัญในส่วนของเนื้อและเปลือกกระเทียม ดังนี้ กระเทียม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเปอร์เซ็นต์กำมะถันในเนื้อ 1.313 ในเปลือก0.230 ค่ารวมทั้งหัว 1.543 เปอร์เซนต์ อันดับสูงที่สุด กระเทียมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเปอร์เซ็นต์กำมะถันในเนื้อ 0.938 ในเปลือก0.203 ค่ารวมทั้งหัว 1.141 เปอร์เซนต์ อันดับที่ 6 จังหวัดลำปาง มีเปอร์เซ็นต์กำมะถันในเนื้อ 1.715 ในเปลือก0.310 ค่ารวมทั้งหัว 1.485 เปอร์เซนต์ อันดับที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี มีเปอร์เซ็นต์กำมะถันในเนื้อ 1.015 ในเปลือก0.285 ค่ารวมทั้งหัว 1.298 เปอร์เซนต์ อันดับที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ มีเปอร์เซ็นต์กำมะถันในเนื้อ 1.013 ในเปลือก 0.230 ค่ารวมทั้งหัว 1.243 เปอร์เซนต์ อันดับที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ มีเปอร์เซ็นต์กำมะถันในเนื้อ 0.875 ในเปลือก 0.350 ค่ารวม ทั้งหัว 1.225 เปอร์เซนต์ อันดับที่ 5 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าเปอร์เซ็นต์กำมะถันต่ำที่สุดใน 6 จังหวัดที่กรมวิชาการเกษตรวิเคราะห์

กระเทียมน้ำปาด มีปลูกกันมากที่ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นกระเทียมที่กรมวิชาการเกษตร นำไปวิเคราะห์หาค่าสารประกอบอินทรีย์กำมะถัน ดังผลที่กล่าวถึงข้างต้น มีกระบวนการผลิตแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ และระบบมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP.)พืช เป็นกระเทียนที่ปลอดภัยจากสารเคมี การปฏิบัติดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน จนถึงเก็บเกี่ยว และปฏิบัติ    หลังการเก็บเกี่ยว ตามหลักวิชาการ ที่เกษตรอำเภอน้ำปาด แนะนำในการตรวจประเมินแปลง และติดตามดูแล โดยมีจุดมุ่งหวังว่าจะผลิตเป็นกระเทียมอินทรีย์ หรือกระเทียมออแกนิก (Organic) ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่เกษตรกรมีความรู้ เข้าใจ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนอยู่ในหัวใจทุกคน คำนึงถึงสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดระบบนิเวศน์ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เน้นด้านอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลักใหญ่

พื้นที่ปลูกกระเทียมน้ำปาด ในปี 2556 มีพื้นที่ปลูกไม่ถึง 40 ไร่ เป็นเพราะมีพืชอื่นที่มาแรง และให้ผลตอบแทนเร็วและมากกว่า แต่ก็เป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน คือ หอมแดง ซึ่งขยายพื้นที่ปลูกขึ้นมาในระยะ 3-4 ปีแล้ว ก็เลยเป็นที่นิยมปลูกกันมาแทนกระเทียม อีกทั้งมีพืชอีกตัวสองตัวที่มีบทบาทและมีอิทธิพลดลใจให้เกษตรกรเปลี่ยนใจหันไปปลูกแทนกระเทียม  กระเทียมน้ำปาดที่เดิมมีพื้นที่ปลูกกว่า 300 ไร่ ผลผลิตกว่า 250 ตัน สร้างรายได้กว่า 12 ล้านบาท ต่อฤดู ต้องลดลงๆมาเรื่อยๆ ปี 2557 หอมแดง เกิดปัญหาด้านการตลาด และปัญหาด้านการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นธรรมชาติของหอมแดง ถ้าปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำกัน สิ่งที่ถ้าไม่มีการปรับปรุงจะเกิดผลกระทบทันที สิ่งที่ต้องปรับใช้เพิ่มขึ้นคือ สภาพดิน และการใช้สารเคมี ต้องประเภทเอาอยู่ ถึงจะสำเร็จผลดี “กระเทียม” จึงกลับมาสู่ห้วงแนวคิดของเกษตรกรอีกครั้ง ประกอบกับองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เข้ามาสู่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น ทำให้ มีตัวช่วยในการตัดสินใจ กลับมาปลูกกระเทียม     จึงชักชวนกันรวมกลุ่ม และมีการป้องกันความเสี่ยง โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม อีกทั้งอาศัยหลักองค์ความรู้ เรียนรู้อย่างจริงจัง และที่สุดคือ อาศัย หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน มีการจัดการผลผลิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ได้มีความปลอดภัย กลุ่มมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน นั่นคือใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักยึดเหนี่ยวชีวิตของเกษตรกรผู้หันมาปลูกกระเทียม ประกอบกับแรงดลใจ สำนึกรักในผืนดินเกิด คืออำเภอน้ำปาด ที่มีคำขวัญประจำอำเภอว่า “อำเภอน้ำปาด กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด สวยธรรมชาติน้ำตกภูสอยดาว”

กระเทียมน้ำปาด ปี 2557 จะเริ่มปลูกกันในปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม คาดว่าปีนี้จะมีพื้นที่ปลูก 100 ไร่ ใช้กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ จีเอพี.(GAP) ตั้งแต่การปรับสภาพดิน การใช้การเตรียมพันธุ์ปลูก จัดทำแผนการปฏิบัติดูแลรักษา การจัดการน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำในช่วงนี้ การดูแลรักษาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีผสมผสาน หรือ ไอพีเอ็ม (IPM) การจัดการด้านบัญชีฟาร์ม การจัดการด้านการตลาด ซึ่งเกษตรอำเภอน้ำปาด ได้ประสานความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการต่างๆ กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาน้ำปาด สหกรณ์การเกษตรน้ำปาดจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด โดยมีนายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานอำนวยการและประธานที่ปรึกษาร่วมกันดำเนิการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมคุณภาพดีของอำเภอน้ำปาด เป้าหมายการผลิต ในพื้นที่ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด พื้นที่ 100 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 180 ตัน คิดเป็นมูลค่า กว่า 9 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ คงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร หันมาฟื้นอาชีพการปลูกกระเทียมกันมากยิ่งขึ้น และได้กระเทียมคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ตามกระบวนการผลิตที่เกษตรอำเภอน้ำปาด จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต กระเทียมคุณภาพแบบบูรณาการของอำเภอน้ำปาด

กระเทียม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium ampelopra sum เป็นพืชที่กำเนิดในแถบทวีปเอเชีย เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน จัดอยู่ในประเภทพืชผัก วงค์ Alliaceae มีพืชที่อยู่ในตระกูลเรียงพี่เรียงน้องกัน คือ กระเทียมหัว กระเทียมใบ หอมหัวใหญ่ หอมแดง และ หอมแบ่งกระเทียมหัว (Garlic) มีชื่อเรียกทางภาคกลางและทั่วไปว่า กระเทียม ภาคเหนือเรียก หอมเตียม หอมเทียม ภาคใต้เรียก เทียม หัวเทียม อีสานแถวอุดรธานีเรียก กระเทียมขาว หอมขาว

สาระสำคัญของกระเทียม ที่ทำให้กระเทียมมีสรรพคุณและคุณภาพความเป็นกระเทียมดังที่รู้จักกัน กระเทียมจะมีกลิ่นหอมฉุน มีน้ำมันหอมระเหย คือ สารอินทรีย์กำมะถันอัลลิอิน เมื่อถูกเอนไซม์อัลิเนส เป็นตัวเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) กระเทียมจะมีกลิ่นหอมก็ต่อเมื่อ อัลลิอิน และ อัลลิเนส ซึ่งปกติจะแยกกันอยู่คนละส่วน เมื่อถูกทุบ หั่น หรือทำให้ช้ำ สารทั้ง 2 ชนิด จะรวมกันทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี กลายเป็นสารอิลลิซิน ในรูปน้ำมันที่มีประโยชน์ อัลลิอิน อัลลิเนส และอัลลิซิน ในกระเทียมสดๆจะไม่มีกลิ่น กลิ่นตามมาทีหลังเมื่อเกิดปฏิกิริยาดังที่กล่าวมา

สรรพคุณของกระเทียม ที่ได้จากสารอินทรีย์กำมะถันอัลลิซิน อัลลิอิน เป็นยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อแก้อักเสบ  ป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลับ ลดคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลกปริมาณน้ำตาลในเลือด รักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ลำไส้ ป้องกันโรคหวัด วัณโรคหรือนิวโมเนีย โรคคอตีบ ปอดบวม ไทฟอยด์ มาลาเรีย คออักเสบ ไอ ไข้ อหิวาตก โรค ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับลม ภายในกระเพาะ แก้ท้องอืดเฟ้อ รักษาแผลสด แผลเป็นหนอง โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า เชื้อราในร่มผ้า ปวดฟันจากฟันผุ ปวดหู หูอื้อ หูตึง ฯลฯ สรรพคุณของกระเทียมมีมากมาย กว่า 200 อย่าง การกินกระเทียมไม่ว่าจะรูปแบบไหน ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย บรรพบุรุษเราก็ใช้ประโยชน์จากกระเทียม มากันนับไม่รู้กี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัย ชาวโลกทั่วไปก็รู้จักใช้ประโยชน์ และบอกเล่าสืบต่อกันมานานนับร้อยๆปี จะถือได้ว่า กระเทียมเป็นพืชโบราณที่เปี่ยมล้นด้วยนานาสรรพคุณ มหาศาลด้วยคุณประโยชน์ ที่สุดแห่งพืชที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษย์โลกมาอย่างยาวนาน.

อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์