หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อุตรดิตถ์คัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร (อกษจ.) ชุดใหม่

Author by 17/09/14No Comments »

thainews180          คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด เป็นตัวแทนและทำหน้าที่กำกับดูแล อาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัด ประชุมคณะกรรมการ และได้คัดเลือก    คณะ กรรมการชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2558-2559 แล้ว

นายอำนาจ  ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สู่การเป็น SMART Farmer ครั้งที่ 2/2557 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรตำบล-หมู่บ้าน จากทุกอำเภอ 9 อำเภอ และ ตัวแทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 25 คน ในการประชุมครั้งนี้ จัดให้มีวาระการประชุมเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง และเนื่องจากครบวาระการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์(อกษจ.) จึงได้มีการคัดเลือกคณะ กรรมการชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครือข่าย ประสานงานการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด

อาศัยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2551 ตามหลักเกณฑ์หมวดที่ 2 คณะกรรมการ ข้อ 19 คัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) เพื่อดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี โดยอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ปรากฏผลดังต่อไปนี้

1.ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ นายไชยสิทธิ์ ไชยโย ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอฟากท่า

2.รองประธาน ได้แก่ นายประหยัด บัวงาม ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอทองแสนขัน

3.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ นายประดิษฐ์ ดิษฐ์รัตน์ ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

นายประดับ ปิ่นนาค ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

4.คณะกรรมการ/เลขานุการ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ผ่องใส ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอลับแล

5.คณะกรรมการ ได้แก่ นายเวช    รินสาร ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอท่าปลา

นายเย็น จำปาทอง ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอบ้านโคก

นายอริยะ นพเทศน์ ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอตรอน

นายเลิศ ใจแก้ว ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอพิชัย

นายพนม รุ้งทอง ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

นายสมั่ง ฟองดา ตัวแทนอาสาสมัครจากอำเภอน้ำปาด

ผู้สนใจรายละเอียด ติดต่อสอบถาม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-1769 ,0-5541-4135 ได้ทุกวัน เวลาราชการ.