หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อุตรดิตถ์พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

Author by 19/06/14No Comments »

  อำนาจ ปาลาศ        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดำเนินการ โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ครอบคลุมทุกด้านของอาชีพการเกษตร  เฉพาะส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์รับผิดชอบดูแลนำโครงการเข้าร่วมบูรณาการในพื้นที่  จำนวน 3  โครงการ

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันบูรณาการ โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปีนี้  มีโครงการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์   เข้าร่วมดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ  ได้แก่

1.โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับงบประมาณจัดซื้อปัจจัยการเกษตร ได้แก่ ต้นพันธุ์พืชผัก 10 ชนิด เมล็ดพันธุ์อีก 5 ชนิด  ปุ๋ยอินทรีย์ วงบ่อปูนใส่น้ำ ป้ายแปลง และจัดอบรมเกษตรกร จำนวน 25 ราย หลักสูตรการจัดการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในพื้นที่ครัวเรือนที่มีข้อจำกัดด้านน้ำการเกษตร พื้นที่ดำเนินการบ้านม่อนหัวฝาย หมู่ 11 ตำบลบ้านด่านนาขาม  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เฉย

2.โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  ได้จัดอบรมหลักสูตรการเกษตรธรรมชาติและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ มีการจัดอบรมเกษตรกร  จำนวน  30 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารชีวภัณฑ์  ได้แก่ หม้อนึ่งก้อนเชื้อแบบลูกทุ่งพร้อมเตาแก็สหุงต้ม ตู้เขี่ยเชื้อพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขี่ยเชื้อสารชีวภัณฑ์ คอขวด จุกสำลี ถุงพลาสติด ยางวง และอื่นๆ ในการฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกษตรกรบ้านม่อนห้วยฝาย  เขตพื้นที่อ่างน้ำแม่เฉย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สามารถดำเนินการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์   เช่น  เชื้อราไตรโคเดอร์มาร์  กำจัดโรคพืช  เชื้อราบิวเวอเรีย สำหรับกำจัดแมลงหนอนศัตรูพืชได้

3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในศูนย์ข้าวชุมชนตำบลน้ำอ่าง ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน มีการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการทำนาข้าวแบบลดต้นทุน โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนการผลิตข้าวสามารถลดลงได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าช่วยสนับสนุน  ตัดลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและไม่เกินจำนวนที่ควรจะใช้  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณดั้งเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น  มีการพัฒนาด้านการตรวจวัดสภาพดินและความต้องการธาตุอาหารพืช   น้ำ  ความชื้นของพืชนั้น ๆ เป็นประโยชน์และความจำเป็นอย่างยิ่ง แก่เกษตรกรที่จะประกอบอาชีพการเกษตรเป็นเกษตรกรมืออาชีพ

ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดสับปะรดห้วยมุ่นของพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น  อำเภอน้ำปาด  ได้สำรวจและเตรียมการพัฒนาแล้วในขณะนี้  โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อมูลที่เตรียมการโดยระบบแผนที่ (Maping)  มาอ้างอิงในการดำเนินการต่อไป.