หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรฯ

Author by 18/10/14No Comments »

มะม่วง        อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญเกษตรกร ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. จัดอบรม เรื่อง การดูแลสวนไม้ผล (องุ่น/เสาวรส/ลำไย/มะม่วง) ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลรักษาไม้ผล  การปลูกพืชและการดูแลรักษาไม้ผลเขตร้อน (องุ่น/เสาวรส/ลำไย/มะม่วง) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. จัดอบรม เรื่อง การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น หลักสูตรนี้มีเนื้อหานำเสนอเทคนิคและหลักการง่ายๆ ในการบำรุงและดูแลรักษากล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้ลูกผสมให้ออกดอก เรียนรู้การขยายพันธุ์ ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรคและแมลงศัตร ูกล้วยไม้เบื้องต้น สามารถนำไปปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นใหม่และรักษากล้วยไม้ให้มีความสวยงาม สมบูรณ์ ตลอดช่วงการเจริญ   เติบโต

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เทคนิคการจัดการโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

และในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. จัดอบรม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน หลักสูตรนี้จะช่วยเสนอแนะทักษะ วิธีการในการเข้าถึงชุมชน การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ     ร่วมมือ การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถสร้างพลังในการดำเนินงานและมีจุดหมายร่วมกัน การสร้างภาวะผู้นำในชุมชนในระดับต่างๆ การสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  โดยมีค่าลงทะเบียนอบรมเรื่องละ 650 บาทต่อคน รับจำนวนจำกัดเรื่องละ 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอมรพรรณ  ฟูปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 08-6656-6401, 0-5311-4110-5 ต่อ 1022.