หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อ.ส.พ. เชิญชวนนักเรียนเข้าค่าย เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

Author by 11/06/15No Comments »

02       นางอรวรรณ  ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งว่า ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (...) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เข้ารับความรู้ทางด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ในหลักสูตร ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงค้นหายุวทูตสวนพฤกษศาสตร์ ในการเป็นตัวแทนขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5384-1234 ต่อ 4204 และ www.qsbg.org.