หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรกรชาวจังหวัดแพร่ปลูกพริกขายช่วงฤดูแล้ง

Author by 12/02/16No Comments »

thainews180             เกษตรกรชาวจังหวัดแพร่ปลูกพริกขายสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ขณะที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลพริกขั้นตอนการผลิต พร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ สร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง มีตลาดรองรับ

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เผยว่า จังหวัดแพร่แม้จะประสบกับปัญหาภัยแล้งในทุกปี แต่ก็มีเกษตรกรเป็นจำนวนมากที่หันมาปลูกพริกในช่วงฤดูแล้งเพื่อสร้างรายได้ทนแทนการปลูกข้าวนาปรัง จากอาชีพเสริมจนกลายเป็นอาชีพหลัก และปีนี้มีพื้นที่ปลูกพริกถึง 1,500 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหนองม่วงไข่ ทั้งนี้พริกที่เกษตรกรปลูกเป็นพริกใหญ่หรือพริกเขียว สามารถเก็บเกี่ยวขายได้ตลอดระยะเวลาของพริก ทั้งพริกเขียว ซึ่งเป็นพริกหนุ่มสามารถนำมาประกอบอาหาร ทำน้ำพริกหนุ่ม พริกก้ามปู และพริกสุกสด รวมถึงพริกแห้ง

ด้าน นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กรมส่งเสริมทางการเกษตรจะได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกในการพัฒนากลุ่มให้เป็นระบบสหกรณ์ขึ้นมา และกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็จะเข้าไปช่วยดูแลด้านทีมงานให้กับกลุ่มพริกทั้งในเรื่องของผู้จัดการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้เรียนรู้ไปด้วยกัน แต่เดิมทางเกษตรตำบล เกษตรอำเภอในพื้นที่ก็เข้าไปแนะนำวิธีการปลูกต่างๆ จากที่เคยใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยมากก็หันมาใช้ในเรื่องของอินทรีย์ชีวัตถุในการป้องกันชีวะพันธ์ต่างๆ เป็นการลดต้นทุนได้   อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การช่วยเหลือด้านการตลาด ก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะประสานงานกับหอการค่าจังหวัดต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ามาดู การผลิตพริกที่มีคุณภาพ     การขนส่งก็จะใช้วิธีรวบรวมผลผลิตจำนวนมากๆ และขนส่งทีเดียวก็จะทำให้ต้นทุนลดลง และการตลาดก็จะใช้ระบบสหกรณ์เข้ามา    ช่วยในการรับชื้อผลผลิตจากเกษตรกร      เมื่อพริกมีผลผลิตดี มีคุณภาพ การตลาดก็จะง่ายขึ้น

ปัจจุบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายพริกให้กับพ่อค้าที่มารอรับซื้อ หรือกลุ่มรวบรวมกันส่งขาย โดยพริกเขียวราคาประมาณกิโลกรัมละ 14 บาท พริกก้ามปูราคาประมาณกิโลกรัมละ 15-16 บาท ก็ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงของฤดูแล้งนี้.