หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯผลิตสินค้าเกษตร

Author by 24/09/14No Comments »

thainews180    ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ชุมชน ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เกษตรกรได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้

นายราเชนทร์  สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการ ดังนี้ คัดเลือกตำบลตามระบบ     ส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF นำร่อง อำเภอละ 1 จุด เพื่อดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่ อยู่ในตำบลที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ รวม 9 อำเภอ 9 จุด  จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านการผลิต     และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร     ต้นแบบ

โดยเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต) โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะมาเรียนรู้ จำนวนศูนย์ละ 200 คน รวม 9 ศูนย์ จำนวน 1,800 คน ภายในเดือนกันยายน 2557  จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 9 แปลง ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนรับทราบ   โดยทั่วถึงกันในชุมชนตามช่องทางต่างๆ เช่น อกม. ผู้นำท้องถิ่น (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น  ติดตามสนับสนุนประเมินเกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7050 ต่อ 42 ทุกวันในเวลาราชการ.