หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกแจ้ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                เกษตรจังหวัดพิษณุโลกแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 เพื่อ    ช่วยเหลือในช่วงวิกฤตภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก

นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมเกษตรนั้น ได้รับการอนุมัติเงินในกรอบงบประมาณปี 2558/59 ให้ดำเนินการในพื้นที่แล้วจำนวนกว่า 91 ล้านบาท ซึ่งในระยะเร่งด่วนที่จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 มีอยู่ด้วยกัน 2 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 1 มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน มีเกษตรกรสมัครเพื่อขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งในด้านต่างๆ ทั้งหมด 37,568 ราย งบประมาณ 91,156,938 บาท  สำหรับกิจกรรมด้านพืช ขณะนี้ได้ดำเนินการอบรมการเพาะปลูกและมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่ขอรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วลิสง แล้ว จำนวน 998 ราย ส่วนเกษตรกรที่ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมจัดซื้อ คาดว่าจะได้รับเมล็ดพันธุ์ ให้เกษตรกรได้ทันระยะการเพาะปลูกที่เหมาะสมคือ ภายในช่วงเดือนมกราคม 2559

มาตรการที่ 4 มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดยให้ชุมชนเสนอความต้องการที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการ จำนวน 129 โครงการ 55 ศบกต. จำนวนเงิน 106,926,947 บาท โดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรอื่นๆ 117 โครงการ งบประมาณ 103,573,817 บาท นอกภาคการเกษตร 12 โครงการ งบประมาณ 3,353,130 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณจากส่วนกลาง

ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 เพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤตภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก มาให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5525-8816 , 0-55 21-9067 ในวันและเวลาราชการ.