หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ผลักดันศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 25 ศูนย์

Author by 27/08/14No Comments »

unnamed - Copy        เนื่องจากปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรเน้นการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือการค้าสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ  และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  แต่สถานการณ์กลับพบว่า   การผลิตสินค้าเกษตรกำลังเผชิญกับอุปสรรคที่สำคัญ คือ เกษตรกรใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากศัตรูพืชมีการระบาดทวีความรุนแรง   ดังนั้นการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมี  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่ต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้เกิดความตื่นตัว  ตระหนักถึงพิษภัยและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชน จากศัตรูพืชที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรที่ผ่านมาดำเนินการโดยการพึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก การควบคุมศัตรูพืชอาศัยประสบการณ์และความเคยชิน ขาดความรู้วิชาการเป็นอย่างมาก จึงทำให้การผลิตพืชไม่ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระบบนิเวศฯถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเน้นการพัฒนาเกษตรกร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้เกษตรกรมีความเข้าแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  จำนวน  25 ศูนย์ อำเภอ ๆละ 1 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกร/ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน   เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเชื้อจุลินทรีย์ใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดโดย กลุ่มอารักขาพืช ยังได้มีการจัดฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ และการเสวนาประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนรวมทั้งหมด จำนวน 75  คน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  เพื่อการวางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในระดับจังหวัดและอำเภอ  และเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้สามารถเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชได้ อีกทั้งยังได้จัดการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2557 ผลปรากฏว่า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอแม่อาย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

เกษตรกรผู้สนใจ สามารถเข้ารับบริการความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชหรือแจ้งการระบาดของศัตรูได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในเขตบริการอำเภอของท่าน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2478-9 ต่อ 15.