หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกกระเทียมคุณภาพ

Author by 9/03/16No Comments »

            ส่งเสริมเกษตรกร    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกกระเทียมคุณภาพ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)โดยการใช้แนวทางการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM- lintegrated pest management) โดยให้เกษตรกรหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีเพื่อคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของเกษตรกร,ผู้บริโภค และลดต้นทุนการผลิต

นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียมประกอบกับสภาพแวดล้อมค่อนข้างแห้งแล้ง เกษตรกรมักจะพบปัญหาของแมลงจำพวกแมลงปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ และไรแดง เกษตรกรควรเฝ้าระวัง และป้องกันกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี

เพลี้ยไฟและไรแดง เป็นศัตรูพืชที่มีวงจรชีวิตสั้นมีรูปร่างลำตัวขนาดเล็กสามารถ ขยายพันธุ์ได้คราวละมากๆ ปกติเพลี้ยไฟจะระบาดหนักในช่วงอากาศร้อน วงจรชีวิตตั้งแต่ไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ 20-30 วัน ระยะไข่ถึงตัวอ่อนประมาณ 3-5 วัน ก็เป็นตัวอ่อน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนอ่อนของพืชได้โดยวิธี เขี่ยดูด ตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 100-500 ฟอง ส่วนไรแดงเป็นสัตว์ศัตรูพืชที่จัดอยู่ในสัตว์ประเภทเดียวกับแมงมุม มีวงจรชีวิตจากไข่-ตัวเต็มวัยประมาณ 7-12 วัน ระยะไข่-ตัวอ่อนประมาณ 4-5 วัน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอด ดอก และผลอ่อนของพืชได้ ตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้คราวละ 400-500 ฟอง ทั้งตัวอ่อนตัวแก่เป็นพาหะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

อาการ   เกาะดูดน้ำเลี้ยงของใบกระเทียม ทำให้ใบเป็นจุดสีเทา หรือสีเงิน ต่อมาใบจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเหมือนไฟไหม้ทั้งต้นกระเทียม ชะงักการเจริญเติบโต

การป้องกันและกำจัด ดังนี้ ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1-2 กก. ต่อน้ำ 100 ลิตร ผสมสารจับใบ (กรองเอาเฉพาะน้ำ) ควรให้น้ำแปลงพืชที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนทำการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย นำเชื้อราไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยต้อง พ่นให้ถูกตัวแมลงและศัตรูพืช หรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชอาศัยให้มากที่สุด ช่วงเวลาพ่นควรเป็นช่วงเวลาเย็น และแดดอ่อนควรพ่นอย่างสม่ำเสมอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2478-9 ต่อ 15.

เรียบเรียงโดย นายสัญชัย ปัญจะเรือง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มอารักขาพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่