หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดแพร่ จัดตลาดพืชผักปลอดภัยชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

Author by 20/05/14No Comments »

   ธนากร อึ้งจิตรไพศาล       เมื่อวันที่15 ..57 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดเวทีเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย และงานตลาดพืชผักปลอดภัยชุมชน

เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปหันมาบริโภคพืชผักปลอดภัย และสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในจังหวัดแพร่รู้แหล่งผลิตและ จำหน่ายพืชผักปลอดภัย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกพืช ด้วยงานส่งเสริมการตลาดพืชผักปลอดภัย และเวทีเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 และมีเกษตรกรผู้ผลิตผักจากโครงการต่าง ๆ นำผลผลิตผักปลอดภัยมาจำหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพสูง ปี 2557

พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบอุปกรณ์การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักริมแม่น้ำยมจำนวน 10 กลุ่ม และศูนย์จัดการศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตพืชปลอดภัย.