หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุขรณรงค์ทำหมันให้กับสุนัข-แมว

Author by 27/11/14No Comments »

จักริน เปลี่ยนวงษ์        นายจักริน เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าด้วยจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดกิจกรรมจัดระเบียบ สุนัข-แมว ตามโครงการเกษตรปลอดโรค     ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ  2558 ซึ่งการดำเนินงานจัดระเบียบสุนัข-แมว ดังกล่าวเน้นให้บริการสำรวจข้อมูลสุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของในวัดเป็นหลัก  และรณรงค์ทำหมัน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าให้ สุนัข-แมว  ไม่มีเจ้าของดังกล่าว โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างสถานสงเคราะห์สุนัข  โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558  และทางจังหวัดได้กำหนดให้ดำเนินการทำหมันสุนัข-แมวตามโครงการ  ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี  2558 เป็นประจำทุกเดือน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ที่มีความประสงค์จะนำสุนัข-แมว เพศผู้มารับบิการทำหมัน  ให้มาขึ้นทะเบียน (แจ้งชื่อ – นามสกุล – ที่อยู่ – หมายเลขโทรศัพท์) ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่   เพื่อว่าเมื่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำหนดแผนออกให้บริการทำหมันสุนัข-แมว ตามจุดให้บริการต่างๆในแต่ละตำบล จะได้แจ้งให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์ตามรายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้มารับบริการตามสถานที่ที่กำหนดในแผน โดยแต่ละอำเภอมีเป้าหมายทำหมันให้สุนัข-แมวที่แน่นอน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์รีบไปขึ้นทะเบียนโดยด่วน  ณ  สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอที่ท่านมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป             หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ปศุสัตว์อำเภอได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ อำเภอเมืองพิษณุโลกนายวีระพงษ์ อารีรักษ์   รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ โทร.08-1680-1411 อำเภอชาติตระการ   นายพรรณเลิศ ศิริปาลกะ ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ  โทร.08-9563-5600 อำเภอนครไทย   นายอรรถชา  ณ เชียงใหม่   ปศุสัตว์อำเภอนครไทย โทร.08-1324-3968 อำเภอเนินมะปราง  นายอานนท์  จุลภักดีเกื้อหนุน       ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม   นายวิลาศ วังตระกูล ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม โทร.08-9267-7181 อำเภอบางระกำ   นายศักดิ์ชัย  ม่วงศรี รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอบางระกำ โทร.08-9706-8816 อำเภอพรหมพิราม  นายชาตรี  เจริญพร  ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม โทร.08-1973-0879 อำเภอวังทอง  นายรังสรรค์ เงินวิลัย ปศุสัตว์อำเภอวังทอง โทร.08-1299-0663 อำเภอวัดโบสถ์  นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง ปศุสัตว์อำเภอ      วัดโบสถ์ โทร.08-9565-2232.