หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพะเยากำหนดกลยุทธ์เพื่อหยุดการเผา มุ่งสร้างความรู้ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของตอซัง

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180                เกษตรพะเยากำหนดกลยุทธ์เพื่อหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยมุ่งสร้างความรู้ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของตอซังฟางข้าวและอินทรียวัตถุ

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี พบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเผาฟางข้าวซึ่งมี การปล่อยมลพิษ คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สูงกว่าปริมาณที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมถึง 14 เท่าตัว เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสภาพการเผาที่ไม่สมบูรณ์ประกอบกับเป็นการเผาวัสดุที่ มีความชื้นสูง นอกจากจะสร้างมลภาวะทางอากาศแล้ว การเผายังทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ดินเสื่อมคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ปัญหาการเผาเศษวัสดุการเกษตร เช่น ฟางข้าวหรือตอซัง มักเกิดขึ้นในพื้นที่เขตชลประทานที่มีการปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบการเกิดจุดความร้อน หรือ Hot Spot จากแผนที่ดาวเทียม Gistda พบว่า ปัญหามักเกิดในพื้นที่ป่าที่เกษตรกรบุกรุกเป็นส่วนใหญ่ หรือจากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และเพื่อให้เกิดเห็ดป่า หรือผักหวาน ปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้รวมพลังในการยุติการเผา ทั้งการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงผลเสียของการเผา การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการจับกุมผู้บุกรุก หรือผู้ก่อให้เกิดการเผา อย่างไรก็ตาม สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยมุ่งสร้างความรู้ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของตอซังฟางข้าว และอินทรียวัตถุซึ่งเป็นตัว “ฟอกดิน” รวมทั้งฟื้นฟูดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ มีดิน น้ำ อากาศ และอินทรียวัตถุในสัดส่วน 45:25:25:5 อีกทั้งยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นขับเคลื่อนขยายผล เครือ ข่ายเกษตรกรปลอดการเผา พร้อมสร้างแผนงานชุมชนเพื่อสนับสนุนมาตรการหยุดการเผาในไร่นา เช่น การวางแผนการปิด-เปิดน้ำเพื่อการเกษตร การผลิตและใช้สารอินทรีย์ เพื่อเร่งการย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น

เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ยังจะมุ่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นสมาร์ท ฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) เน้นให้ทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงและได้ใช้เครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ด้วยตน เอง คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยยุติการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมได้ อันจะนำไปสู่การคืนความอุดมสมบูรณ์และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์การเกษตร ของไทย และส่งต่อมรดกดินที่มีคุณค่าให้กับลูกหลานเกษตรกรในรุ่นถัดๆ ไปได้

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร 0-5488-7050-1  ได้ทุกวันเวลาราชการ.