หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพะเยาพร้อมนำนโยบาย รัฐมนตรีฯสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ประกาศเป็นปีแห่ง การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพิ่มผลผลิตสอดคล้องความต้องการตลาด จัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่า ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมไทยยังคงประสบปัญหาทั้งด้าน  เชิงโครงสร้างการตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สภาพภูมิอากาศ ที่แปรปรวน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ      ที่รุนแรง โดยการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงเกษตร ฯ จึงมีภารกิจสำคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร และเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต โดยการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมให้เดินหน้าต่อไปได้โดยมี นโยบาย    เป็นกรอบในการทำงาน ประกอบด้วย ต้องไม่มีปัญหาการคอรัปชั่น มีความโปร่งใสด้านการเงินและข้อมูลต่างๆ ยึดถือนโยบายของรัฐบาลและของท่านนายกรัฐมนตรี ทำก่อน ทำทันที และแบ่งการทำงาน เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเนื่อง และระยะยั่งยืน โดยเป้าหมายการทำงาน คือ เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และการทำงานทุกระดับจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ดูแลกระทรวงเกษตรฯ ในปีงบประมาณ 2559 ทั้ง 6 ด้าน เป็นกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ 1) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ 2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 4) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล/แปรรูป/ส่งออกได้  5) ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ      6) ปรับปรุงระบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้เชิญเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาชี้แจง  ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะนำนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สู่การปฏิบัติ ในทันที

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-5488-7050-1 ทุกวันเวลา    ราชการ.