หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพะเยาเตรียมอบรม เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร

Author by 13/02/16No Comments »

thainews180 เกษตรพะเยา เตรียมอบรมเกษตรกรโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 2,250 รายกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2559

นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยากล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ     วันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบใน   แผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ในปี  พ.ศ. 2558/59 และจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ให้มีรายได้   เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมของเกษตรกรได้

ซึ่งในกรอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงสาธารณสุข แล้ว ซึ่งการอบรมจะทำลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) หรือศูนย์ เรียนรู้เครือข่ายฯ  ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การ   ผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่หลักในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร ในส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการ   ใน 9 ศูนย์หลัก/ศูนย์เครือข่ายใน 9 อำเภอ

เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 2,250 ราย เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต หลักสูตร  90 ชั่วโมง /รุ่น ๆ ละ  50 ราย จำนวน 5 รุ่น ใน 9 ศูนย์เรียนรู้ ฯ กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาโทรศัพท์ 0-5488-7050-1 ในวันเวลาราชการ.