หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพะเยาแนะ มาตรการชะลอหนี้ฯ

Author by 13/01/16No Comments »

thainews180                กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/59 ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการหรือโครงการดังนี้ สินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร สินเชื่อสร้างงานในชุมชน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อองค์กรชุมชน สินเชื่อ SMEs โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิม มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคารออมสิน ในส่วนรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร ออมสินในพื้นที่.